Globalne aprobaty IECEx

LabTest Certification Inc. jest uznawany za IECEx ExCB i ExTL oraz aktywny członek programu IECEx i jego komisji Ex.

Jesteśmy w stanie przetestować zgodnie z następującymi normami IECEx:

Kliknij obraz, aby powiększyć

Jako członek programu IECEx, LabTest dostarcza raporty z badań IECEx (ExTR), raporty z oceny jakości IECEx (QAR) oraz certyfikaty zgodności IECEx (CoC) producentom sprzętu do lokalizacji niebezpiecznych (sprzęt Ex).

Co to jest schemat IECEx?

System IECEx jest systemem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej do certyfikacji zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń do użytku w atmosferach wybuchowych.

Program IECEx jest porozumieniem zatwierdzonych przez IECEx jednostek certyfikujących z kilku różnych krajów, opartym na stosowaniu międzynarodowych norm (IEC) i mającym na celu ułatwienie międzynarodowego handlu urządzeniami elektrycznymi przeznaczonymi do użytku w miejscach niebezpiecznych (atmosferach wybuchowych), natomiast utrzymanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

IECEx

Dwa kluczowe elementy, które wspierają i zapewniają podstawy programu IECEx, to:

 • Wymiana i akceptacja raportów z testów między uczestniczącymi ExTL (Ex Testing Laboratories) i EXCB (Ex Certification Bodies) w celu uzyskania krajowego zatwierdzenia w jednym lub kilku krajach
 • Nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych testów, z pewnymi wyjątkami: W niektórych krajach mogą występować odchylenia krajowe, którymi należy się zająć, co oznacza, że ​​seria norm IEC 60079 będzie stosowana jako główna norma, a inne normy dla danego kraju będą być stosowane dodatkowo (odchylenie), dlatego mogą być potrzebne dodatkowe testy w celu wyeliminowania odchyleń.

Program Zatwierdzania Urządzeń IECEx składa się z 3 kluczowych elementów, wszystkie wydane przez Jednostkę Certyfikującą Schemat IECEx (ExCB)

 • Raport z testu IECEx (ExTR), który dokumentuje ocenę i testowanie przedmiotowego sprzętu, przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami serii IEC 60079;

 • Raport oceny jakości IECEx (ExQAR), który dokumentuje stosowność wdrożenia przez producenta wymagań normy ISO/IEC 80079-34 Atmosfery wybuchowe – Część 34: Stosowanie systemów jakości do produkcji urządzeń. Ten audyt jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora LabTest w lokalizacji producenta. Długość i częstotliwość zarówno audytu wstępnego, jak i nadzoru (follow-up) różnią się w zależności od istnienia systemu zarządzania jakością opartego na ISO9000 (certyfikowanego przez stronę trzecią) lub nie.

 • Certyfikat zgodności IECEx (IECEx CoC), wydane przez ExCB producentowi posiadającemu ExTR i odpowiedni ExQAR.

Wprowadzenie do IECEx

Certyfikacja LabTest zapewnia dostęp do globalnego rynku (GMA) w następujących przypadkach:

Indie PESO, Brazylia INMETRO, UKCA, Rosja EAC i TR CU, Japonia TIIS, Chiny CCC, Korea KTL/KGS/KOSHA, Tajwan CNS, Arabia Saudyjska SASO, ZEA ESMA/ECASEx

Korzyści z programu IECEx

Zmniejszone koszty testowania i certyfikacji dla producenta

Skrócony czas wprowadzenia na rynek

Międzynarodowe zaufanie do procesu oceny produktów

Jedna międzynarodowa lista baz danych

Utrzymanie międzynarodowego zaufania do sprzętu i usług objętych certyfikacją IECEx

Zainteresowany wstępnym przeglądem projektu dla IECEx?

Upewnij się, że Twoje produkty spełniają minimalne kryteria bezpieczeństwa określone w obowiązujących normach

Poproś o wycenę dla PDR

Tylko zatwierdzone jednostki certyfikujące IECEx (ExCB) mogą działać w ramach programu certyfikowanego sprzętu IECEx i wydawać raporty z badań IECEx (ExTR) oraz raporty z oceny jakości IECEx (QAR). Lista jednostek certyfikujących IECEx jest dostępna na stronie internetowej IECEx w zakładce Informacje/ExCB:

https://www.iecex.com/

Dostęp do jednostek certyfikujących IECEx zatwierdzonych przez program certyfikowanego sprzętu jest dostępny na stronie internetowej IECEx pod następującym linkiem:

https://www.iecex.com/information/excbs/httpwww-iecex-comdirectorybodiesbodies1-aspid5/

Strona internetowa IECEx zawiera ExCB według kraju i identyfikatora. Klikając na niebieski identyfikator (nazwę firmy), spowoduje to wypełnienie szczegółowych danych ExCB, w tym ich danych kontaktowych i zatwierdzonego zakresu standardów, według których mogą testować.

Koszt wielu certyfikatów, zarówno pod względem kosztów certyfikacji, jak i czasu wprowadzenia na rynek, nie jest już akceptowany przez branżę działającą na rynku globalnym. Ten aspekt jest głównym powodem, dla którego narodził się IECEx.

Przyjmując, że wiele uznanych rynków będzie wymagało wydania własnego krajowego lub regionalnego certyfikatu/aprobaty, nie można pominąć rynków, które nie mają własnych norm Ex ani systemu certyfikacji lub aprobaty Ex. Kraje te są gotowe do przyjęcia Międzynarodowego Certyfikatu Zgodności wydanego w ramach IEC. Wiele z nich to gospodarki rozwijające się, w których buduje się lub modernizuje infrastrukturę.

W przypadku innych krajów posiadających własny system certyfikacji/zatwierdzeń zasady IECEx są bardzo jasne w przypadku krajów, które są członkami IECEx. Muszą uznawać dane oceny zgodności generowane w celu uzyskania certyfikatu IECEx.

Punkt 8.1.1 z Regulamin IECEx 02 wymaga, aby nowe Certyfikaty były wydawane tylko w odniesieniu do aktualne wydanie Standardu lub jedno wydanie wcześniejsze.

Zauważ również, że:

 • Istnieje wyjątek dla Certyfikatów Weryfikacji Jednostkowej IECEx, które mogą być wydane dla dowolnej edycji normy
 • Obecnie NIE ma wymogu uaktualnienia wcześniej wydanego Certyfikatu do późniejszej edycji Standardu
 • Mogą być dokonywane zmiany do wcześniej wydanych certyfikatów (wydanie nowego wydania certyfikatu) i mogą być stosowane starsze edycje Standardu, co oznacza, że ​​nie ma potrzeby uaktualniania produktu do późniejszych wydań Standardów przy poszukiwaniu nowego wydania Certyfikatu.

Głównym uzasadnieniem powyższego jest to, że ogólnie, gdy numer certyfikatu jest wydawany, należy zauważyć, że IEC 60079-0 wymaga, aby rok wydania był włączony do numeru referencyjnego certyfikatu, dlatego oczekuje się, że numer certyfikatu mówi „IECEx XX 18.0001” wtedy certyfikat odnosiłby się do edycji normy lub, biorąc słowa ATEX, odzwierciedlał „stan techniki na rok 2018”.

Nie, ale częstotliwość bieżących audytów nadzoru w zakładach produkcyjnych lub usługowych jest zmniejszona (okres to 18 miesięcy zamiast 12 miesięcy), jeśli Twoja firma posiada certyfikat ISO 9001.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie 5.2.2.2.2 dokumentu operacyjnego IECEx OD 025

Jeśli producent wprowadza zmiany w projekcie sprzętu certyfikowanego przez IECEx, jest on zobowiązany do poinformowania ExCB, który wydał certyfikat(y) IECEx obejmujący ten sprzęt – ExCB poinformuje, czy wymagane jest „wydanie” certyfikatu(ów) w celu uwzględnienia zmian konstrukcyjnych, które mogłyby wpłynąć na zdolność sprzętu do spełnienia wymagań normy IEC wymienionych w certyfikacie.

Wydany (wydanie x) CoC będzie zawierał notatkę w „Szczegółach zmian w certyfikacie” (od wydań 1 i wyższych) opisującą zmiany z poprzedniego wydania do nowej „wydanej” wersji.

Jako producent możesz mieć wiele lokalizacji produkcyjnych wytwarzających ten sam produkt na podstawie tego samego Certyfikatu Zgodności (CoC). Aby dodać dodatkowe lokalizacje produkcyjne i zachować numer certyfikatu oraz korzystać z tego samego raportu z badań, pierwszym krokiem byłoby poinformowanie jednostki certyfikującej IECEx, która wydała CoC, że chcesz dodać dodatkowe lokalizacje produkcyjne do IECEx CoC. Dodatkowe zakłady produkcyjne będą wymagały audytu przez jednostkę certyfikującą IECEx, która wystawiła twój certyfikat, lub inną jednostkę certyfikującą IECEx. Po zakończeniu procesu audytu i sporządzeniu raportu/raportów oceny jakości IECEx (QAR) dla innych lokalizacji produkcyjnych, CoC może zostać wydane do nowego wydania, które obejmuje teraz dodatkowe lokalizacje produkcyjne wymienione w CoC . CoC wymieniłby również raporty podsumowujące QAR pokazujące, że te inne zakłady produkcyjne są pod nadzorem.

Logo IECEx może być używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi zgodnie z opublikowanymi w IECEx 01B. Nie należy jej używać w sposób zagrażający integralności IEC, IECEx lub jej członków.

Kto może używać logo IECEx?


Logo IECEx może być używane przez:

 • Organizacje członkowskie IECEx
 • Jednostki certyfikujące IECEx (ExCB) i laboratoria badawcze (ExTL)
 • Producenci sprzętu z certyfikatem IECEx
 • Dostawcy usług IECEx (np. zakłady naprawcze)
 • Certyfikowany personel IECEx
 • Uznani dostawcy szkoleń IECEX

System IECEx to zestaw czterech oddzielnych schematów (z których jeden dotyczy wyposażenia Ex), które zostały opracowane w celu zaspokojenia wezwań przemysłu Ex do międzynarodowego uznania i koordynacji wyników różnych systemów certyfikacji i laboratoriów testowych (domu) o różnych praktyki o różnym poziomie wiedzy.

Schemat IECEx działa z platformy

 • posiadanie jednego Procesu Kwalifikacji do oceny i oceny jednostek certyfikujących i laboratoriów testowych w celu zapewnienia, że ​​posiadają one niezbędne wyposażenie testowe i obiekty z personelem posiadającym niezbędny poziom wiedzy technicznej do przeprowadzania testów i certyfikacji, oraz
 • ustanowienie jednego sposobu przeprowadzania badań i certyfikacji Ex – nazywamy to przeprowadzaniem certyfikacji Ex „Drogą IECEx”. Dla przykładu, w ramach ATEX dopuszczalne jest poleganie wyłącznie na deklaracji producenta dla urządzeń strefy 2 (Ex „n”), podczas gdy w przypadku IECEx nie rozróżniamy stref 0, 1, 2. Wszystkie urządzenia w ramach IECEx muszą być niezależnie przetestowane i certyfikowane w celu posiadania numeru certyfikatu IECEx i posiadania certyfikatu IECEx wydanego na stronie internetowej IECEx.

Dlatego też, chociaż mamy około 57 ExCB zatwierdzonych przez IECEx do wydawania certyfikatów IECEx, ważne jest, aby wiedzieć, że te jednostki mogą nadal przeprowadzać badania i certyfikację zgodnie z ich lokalnymi programami, np. ATEX dla ExCB z siedzibą w UE i American z siedzibą w USA itp. Tak więc aby mieć pewność, że produkt jest objęty certyfikacją IECEx, sprzęt Ex musi mieć na tabliczce znamionowej numer certyfikatu IECEx „IECEx XXX 18.0001”, gdzie:

„IECEx” oznacza, że ​​jest to certyfikacja IECEx

„XXX” oznacza ExCB, który wydał certyfikat IECEx


'18' Reprezentuje 2 ostatnie cyfry roku wybicia


„0001” oznacza bieżący numer certyfikatu wydanego w tym roku

Podstawowe różnice między ATEX i IECEx to:

 • Ukierunkowana jurysdykcja dla ATEX to Unia Europejska, ale jest stosowana dobrowolnie poza UE
 • ATEX wymaga zgodności z EHSR wymienionymi w załączniku II i wykorzystuje zgodność z normami jako „uznany za zgodny z wymogami EHSR”, co oznacza, że ​​ścisła zgodność z normami NIE jest wymogiem ATEX. Jednak większość producentów stosuje normy jako sposób wykazania zgodności z EHSR
 • Organy oferujące usługi ATEX nazywane są „Jednostkami Notyfikowanymi” (ExNB). Organy te są kwalifikowane przez oficjalny organ w ich własnym kraju z oficjalnym organem w kraju, który przekazuje notyfikację Komisji Europejskiej.
 • Certyfikat wydany przez ExNB nosi nazwę „certyfikat badania typu UE” i nie jest certyfikatem zgodności.

Proces oceny i testowania/certyfikacji ATEX, podobnie jak w przypadku dyrektyw UE, jest oparty na ryzyku, co oznacza, że ​​w przypadku obszarów o niższym ryzyku, takich jak poprzednia strefa 2 lub Ex n, ATEX umożliwia pełną deklarację producenta bez udziału ExNB

Jeśli chodzi o IECEx

 • Docelowa jurysdykcja to świat, wszystkie kraje
 • W związku z tym IECEx jest prawdziwym międzynarodowym systemem certyfikacji, w którym wymagana jest pełna zgodność z międzynarodowymi normami IEC
 • Jednostki certyfikujące IECEx (ExCB) i laboratoria testowe IECEx (ExTL) są oceniane i kwalifikowane zgodnie z jednym międzynarodowym procesem zarządzanym i zatwierdzanym przez jeden Międzynarodowy Komitet Zarządzający IECEx. Każdy ExTL i ExCB jest odwiedzany i oceniany przez zespół ekspertów ekspertów IECEx.
 • IECEx prowadzi Sekretariat Techniczny z Sekretarzem Wykonawczym IECEx wyznaczonym z funkcją Dyrektora Naczelnego Programu do zajmowania się codziennymi sprawami, podlegającym Komitetowi Wykonawczemu i Zarządzającemu IECEx
 • ExCB wydają certyfikaty zgodności IECEx, które wymagają, aby próbki były w pełni przetestowane pod kątem zgodności z normą, niezależnie od strefy użytkowania produktu.
 • Certyfikaty IECEx są WSZYSTKIE publicznie dostępne do pełnego wglądu na stronie internetowej IECEx. Zapewnia to jedną centralną lokalizację On-Line, w której znajdują się certyfikaty wydawane przez wszystkie ExCB zatwierdzone przez IECEx. W efekcie mówimy, że jeśli certyfikat IECEx nie pojawia się na stronie internetowej, to nie jest wydany.
 • IECEx obsługuje oddzielne schematy dla

  • Certyfikowany schemat sprzętu IECEx
  • Certyfikowany program usług serwisowych IECEx
  • System certyfikacji kompetencji personelu IECEx (CoPC)
 • IECEx jest jedynym programem certyfikacji, który został formalnie zatwierdzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako „najlepsza światowa praktyka i zalecany model” do stosowania przez organy regulacyjne podczas regulowania użytkowania urządzeń i usług Ex.

Chodzi o to, aby zrozumieć, że ATEX został ustanowiony i działa skutecznie w UE, gdzie istnieje prawodawstwo UE jako nadrzędny wymóg.

Ponieważ IECEx działa na całym świecie w wielu jurysdykcjach krajowych i regionalnych, zasady IECEx regulujące akceptację ExTL, ExCB i proces certyfikacji muszą być kompleksowe, aby zapewnić utrzymanie zaufania i integralności certyfikatów IECEx.

Tak więc, chociaż z prawnego punktu widzenia wszystko, co jest wymagane do sprzedaży produktów Ex w UE, to ATEX, klienci proszą również o IECEx.

Te i inne różnice są wyjaśnione bardziej szczegółowo w naszej publikacji wytycznych IECEx IECEx 01A dostępnej do bezpłatnego pobrania pod adresem http://iecex.com/Publications/IECExGuides/IECEx 01A

Jeśli testy w ramach ATEX zostały wykonane i spełniają wszystkie wymagania odpowiednich norm IEC, to jest to przypadek przeniesienia danych testowych do formatu raportu z testów IECEx.

Dokument operacyjny IECEx, OD 009 zawiera dalsze wyjaśnienia

Więcej informacji na temat podobieństw i różnic między systemem IECEx i dyrektywami ATEX można znaleźć w http://iecex.com/dmsdocument/464/IECEx 01A

Pierwszym punktem kontaktu powinna być produkcja. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pytanie dotyczy szczegółów Certyfikatu, należy skontaktować się z ExCB, który wydał Certyfikat. Listę ExCB wraz z ich danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie internetowej IECEx pod adresem: https://www.iecex.com/information/excbs/httpwww-iecex-comdirectorybodiesbodies1-aspid5/

Po prostu kliknij identyfikator, a spowoduje to wypełnienie danych ExCB, w tym adresu e-mail, telefonu i zakresu norm IEC, które mogą wydać i przetestować.

Sprawdź nasze broszury

Projektowanie makiet lokalizacji niebezpiecznych dla broszur
Projektowanie makiet lokalizacji niebezpiecznych dla broszur

Czy byłbyś zainteresowany innymi usługami?

Testowanie i certyfikacja

Testowanie i certyfikacja

Testowanie i certyfikacja produktów zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami w zakresie elektryki, środków ochrony indywidualnej, miejsc niebezpiecznych, EMC, gazu, hydrauliki, statków, energii słonecznej, efektywności energetycznej, materiałów budowlanych, badań środowiskowych

Więcej

Oceny terenowe

Oceny terenowe

Oceny w terenie to zatwierdzenia produktów na miejscu przeznaczone dla ograniczonych ilości lub specjalistycznego sprzętu, w przypadku których certyfikacja nie jest najszybszą lub najbardziej opłacalną opcją

Więcej

Usługi systemów zarządzania

Usługi systemów zarządzania

Certyfikat LabTest oferuje szkolenia, oceny i certyfikację zgodnie z serią norm ISO 9000, aby pomóc Ci wyróżnić Twoją firmę na tle konkurencji!

Więcej

Program treningowy

Program treningowy

Nasza rozległa wiedza wewnętrzna i wysoki poziom doświadczenia pozwalają nam zapewnić wsparcie, którego potrzebujesz, aby osiągnąć pełne zaufanie w dziedzinie, w której szukasz szkolenia. Szkolenie dostępne online i osobiście.

Więcej